Restriktioner tas bort men covid-19-lagen och serveringslagen förlängs

Riksdagen beslutade den 22 september 2021 att förlänga covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen till och med den 31 januari 2022, i enlighet med regeringens förslag.

Publicerad 23 september 2021

Vad innebär det?

Detta gäller från den 29 september

Vi ska se till att gäster ska ges förutsättningar att hålla minst en meters avstånd till andra sällskap

Det är inte möjligt att mäta avstånd mellan stående sällskap eller sällskap i rörelse på samma sätt som för sittande, t.ex. axel till axel, men utgångspunkten är att det inte ska vara trängsel i lokalen, utrymmet eller på området och att deltagarna ska ha möjlighet att hålla ett smittsäkert avstånd till andra.

Hur ska vi göra det då?

Vi ska se till att sällskap kan hålla minst en meters avstånd från varandra när de använder sin anvisade plats. Det gäller både sittande utomhus och sittande inomhus. Avståndet ska vara mellan personerna i de olika sällskapen.
När t.ex. två personer i olika sällskap sitter bredvid varandra med ett mellanrum är minst en meters avstånd mellan personernas axlar rimligt. Avståndet till personen framför kan mätas från knä till nacke/rygg.

Avståndsbedömning och trängsel

Avstånd till andra människor minskar risken för spridning av smittsamma sjukdomar generellt. Det nuvarande epidemiologiska läget innebär dock att någon miniminivå gällande avstånd i relation till covid-19 för närvarande inte är nödvändig. Detta innebär också att det saknas skäl att närmare definiera begreppet ”trängsel”, då trängsel i den aktuella fasen i pandemin inte skiljer sig från normala förutsättningar.

Vilket avstånd Ska Sällskap ha till Varandra?

I förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 finns krav på att den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning, mässor, platser för fritids- och kulturverksamhet och handelsplatser ska vidta åtgärder mot trängsel och se till att besökare/deltagare kan hålla ett ur smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning är minst en meter mellan sällskap ett rimligt avstånd för att undvika trängsel i en lokal, i ett utrymme eller på ett område. Ett avstånd om en meter har två huvudsyften: dels att skydda människor från direkt exponering av smitta, dels att undvika trängsel i lokaler/utrymmen/områden.
Även när besökare rör sig i lokalen/området/utrymmet bör de kunna hålla detta avstånd från varandra, men då bedöms smittrisken vara något mindre i jämförelse med om besökarna sitter ner eller står intill varandra under en längre tid.

Ansvaret för att trängsel ska kunna undvikas och för att besökare/deltagare håller avstånd till varandra är delat mellan verksamheten och besökare/deltagare. Verksamhetens ansvar innebär att besökare/deltagare ska ges förutsättningar att hålla minst en meters avstånd till andra sällskap. Det kan vara svårt för verksamheten att i alla situationer bedöma vilka som är i sällskap med varandra och att i praktiken säkerställa att sällskap håller detta avstånd. Detta gäller särskilt när besökare/deltagare är i rörelse. Sällskap vill ibland dessutom blanda sig med andra. Ansvaret för detta är därför delat mellan verksamheten och den enskilde. Den enskildes ansvar följer inte av covid-19-lagen utan av smittskyddslagen och Folkhälsomyndigheten allmänna råd (HSLF-FS 2020:12), se länk nedan.

Det är inte möjligt att mäta avstånd mellan stående sällskap eller sällskap i rörelse på samma sätt som för sittande, t.ex. axel till axel, men utgångspunkten är att det inte ska vara trängsel i lokalen, utrymmet eller på området och att deltagarna ska ha möjlighet att hålla ett smittsäkert avstånd till andra.

Hur mäter man avstånd Mellan sällskap med anvisad plats?

Det åligger anordnaren av en allmän sammankomst eller offentlig tillställning att se till att sällskap kan hålla minst en meters avstånd från varandra när de använder sin anvisade plats. Det gäller både sittande utomhus och sittande inomhus. Anordnaren ansvarar för att vidta de åtgärder som krävs för att deltagare ska kunna hålla detta avstånd. Avståndet ska vara mellan personerna i de olika sällskapen.
När t.ex. två personer i olika sällskap sitter bredvid varandra med ett mellanrum är minst en meters avstånd mellan personernas axlar rimligt. Avståndet till personen framför kan mätas från knä till nacke/rygg. Om besökarna på t.ex. en arena – trots att det är ett evenemang med anvisade sittplatser – ställer sig upp och därigenom minskar avståndet till andra sällskap – behöver anordnaren ta höjd för detta vid anvisandet av platser så att minst en meter kan hållas även om besökarna står upp.

Personer som inte är fullvaccinerade har ett eget ansvar att hålla avstånd och ta särskild hänsyn till personer i riskgrupper.

Alla enskilda har ansvar att vara uppmärksamma på symtom och stanna hemma vid misstanke om covid-19.

men utgångspunkten är att det inte ska vara trängsel i lokalen, utrymmet eller på området och att deltagarna ska ha möjlighet att hålla ett smittsäkert avstånd till andra

Folkhälsomyndigheten